“Historisk legeplads” ved Søborg

Forslag til etablering af historisk legeplads ved Søborg slotsruin i forbindelse med retableringen af Søborg sø. (Søborg II)

Historisk baggrund

nordsjSøborg slotsruin ligger øde hen i den tørlagte Søborg sø, på den yderste af tre holme, som siden istiden har ligget ligesom droppet ud i søen. Omgivet af søens vand som et i sig selv naturligt forsvarselement var den yderste holm i middelalderen et velegnet sted at anlægge en borg.

Borgholmen kunne forbindes med Mellemholmen ved et broanlæg. Mellemholmen var også omgivet af vand, men kun til tre sider. Den var landfast med Inderholmen, hvor Søborg by ligger. Ved at anlægge en dobbeltvold ved foden af Mellemholmen på det sted, hvor den var landfast med Inderholmen, kunne forsvaret af borgen på den yderste holm, Borgholmen, begynde allerede her.dropsene-1

Stedet emmer af danmarkshistorie. Borgen blev bygget samtidig med en række andre borge – Kalundborg, Vordingborg, Helsingborg, borgen på Sprogø, Nyborg, Tårnborg ved Korsør m. fl. – som skulle styrke kongemagten og forsvaret af landet mod venderne. Vi er i første halvdel af valdemarstiden, 1157-1241, en storhedstid for Danmark.

drop-2Borgen tjente senere også som fængsel for kongemagtens fjender. Således for ærkebiskop Jens Grand, der lå indespærret i et tårn på borgen i 20 måneder, mistænkt for at stå i ledtog med kong Erik Klippings mordere. Den store, smukke Søborg kirke vidner om at der her, på Inderholmen, har ligget en større by end den, der ligger her nu.

220px-SøborgSlotMed opførelsen af Kronborg mistede Søborg betydning. Borgen blev brugt som stenbrud til andre byggerier og ’forsvandt’ til sidst under buske og krat. Med den voksende nationalfølelse i 1700- og 1800-tallet voksede interessen for landets fortidsminder og dermed også for Søborg slotsruin. Ruinen blev genstand for flere mere eller mindre heldige udgravninger og blev endelig reddet som arkæologisk undersøgelsesobjekt af den navnkundige arkitekt og arkæolog C. M. Smidt, der som ansat ved Nationalmuseet foretog grundige undersøgelser af Søborg og Gurre slotsruiner i 1920’rne og -30’rne.

IMG_1347-5Forinden, med start allerede i slutningen af 1700-tallet, var søen blevet tørlagt  for at skaffe jord til en voksende landbefolkning. Denne landbrugshistoriske epoke, der står mejslet ind i mindesten i området, har nu nået sin afslutning med beslutningen om at retablere Søborg sø. Søens genskabelse vil få holmene til at fremstå mere markant og vidne om deres rolle i historien som kongelig base og tilflugtssted.

 

Forslag til historisk legeplads

Søborg sø bliver nu retableret– til gavn for naturen, ikke mindst fuglelivet. Men det kan blive til gavn for mere: vores viden om og forståelse af danmarkshistorien. I en tid med voksende globalisering er det vigtigere end nogen sinde at vi danskere bliver os vores historie bevidst, og i Søborg ligger der en mulighed for at få danmarkshistorien ind under huden. Historien ligger gemt under græstæppet på Mellemholmen og på Borgholmen. Der bør den for så vidt blive liggende og kun være genstand for professionelle arkæologiske udgravninger når det skønnes hensigtsmæssigt. Vi ved i forvejen meget om stedet, fx at der på Mellemhøjen har været gravpladser og teglovne. Produktionen af tegl har været stor, det fremgår af de mange teglstumper, der ligger i overfladejorden og i de talrige muldvarpeskud, der skyder op i området.

Fslotsruinen

Forslaget

Mit forslag er at bygge en model af Mellemholmen og Borgholmen. Modellen skal placeres foran dobbeltvolden. Det skal være en robust model, som børn kan lege og klatre i. Der opstilles informationstavler for forældre og voksne, så de kan informere sig selv og forklare børnene hvad de leger i. Så kan de tage børnene ved hånden og vandre en tur ud over Mellemholmen og ud til Borgholmen og se de historiske levninger in situ. På den måde kan børnene bibringes en fornemmelse af dansk middelalderhistorie, af at danmarkshistorie er noget spændende noget og af at man skal passe på den.

Arkæologer og historikere med speciale i middelalderen bør tilknyttes som konsulenter til projektet fra starten. Jeg foreslår at der udskrives en konkurrence om, hvordan man bedst udformer legeplads projektet, så det stimulerer ønsket om at udvide kendskabet til vores danske rødder og danmarkshistorien.

Projektet formenes langt hen ad vejen at kunne realiseres med frivillig arbejdskraft (på samme måde som vikingeskibsprojekterne i Roskilde). Jeg melder gerne mig selv som den første frivillige.

Knud-Aage Rahbek Lauridsen

NB: De scannede illustrationer er fra Robert Egevangs og Søren Frandsens artikel  “Det ottekantede tårn”, Nationalmuseets arbejdsmark, 1985, s 73-90.

[KRL1]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s